Asian Choice

南美白虾无头无壳 V/M Shrimp P&D 16/20, 净重700g

€17,90
含税。